Preguntes freqüents

¿Què és una auditoria anual de comptes?

Una auditoria és un examen, molt complet, dels comptes anuals d’una entitat realitzat per un auditor reconegut oficialment. Aquest examen es realitza aplicant una sèrie de tècniques i procediments d’anàlisis, tot i respectant sempre les normes tècniques d’auditoria que són d’obligat acompliment per a l’auditor.
El producte final de l’auditoria és un informe en què l’auditor expressa la seva opinió professional sobre si els comptes anuals examinats expressen, raonablement, la imatge fidel de la situació econòmica i financera de l’entitat auditada.

¿Què expressa l’informe d’un auditor?

Expressa una opinió professional. L’auditor opina sobre el grau de representativitat dels comptes anuals, és a dir sobre si estan ben elaborats d’acord amb els principis comptables i, en conseqüència, si la lectura de comptes reflecteix la imatge fidel de la situació econòmica i financera de l’empresa.

¿Per a què serveix una auditoria?

Substancialment serveix per a dotar de credibilitat els comptes anuals d’una entitat i, per tant, perquè terceres persones puguin confiar-hi per prendre les decisions que calguin.

¿Per a què no serveix una auditoria de comptes?

No serveix per a trobar fraus i irregularitats, ja que aquests no són objectius d’una auditoria de comptes. De la mateixa manera que no serveix per a predir el futur de l’entitat ni per qüestionar la forma en què l’entitat i els seus directius desenvolupen el seu negoci.

¿Quant costa una auditoria?

Els honoraris d’una auditoria depenen de molts factors i per consegüent no es poden calcular sense abans haver fet un estudi previ del cas. Aquest estudi previ és costum de fer-lo en el context d’una o diverses reunions amb l’entitat a auditar, durant les quals l’auditor efectua una estimació de les hores que li caldran per portar a terme la feina. La quantitat d’hores constitueix la base per a determinar els honoraris.

¿Per què s’auditen les empreses?

Per voluntat pròpia o per obligació legal.

¿Qui està obligat a auditar-se?

Per raons de volum de negocis i pel fet de realitzar determinades operacions societàries. Ambdós casos estan regulats per la legislació mercantil o per les legislacions específiques de determinades formes jurídiques (fundacions, associacions, cooperatives, etc.).

 

Alguns casos concrets d’obligacions d’auditoria són:

 

Quant a l’obligació per volum, les societats mercantils estan obligades a auditar-se quan durant dos anys consecutius sobrepassin dos dels límits següents:

 

Import net de la xifra de negocis 5.700.000 Euros
Total Actiu 2.850.000 Euros
Nombre de treballadors 50

A més a més, totes les entitats, sigui quina sigui la seva forma jurídica, que hagin rebut subvencions per un valor superior a 600.000 Euros.
També totes les entitats que durant l’exercici hagin realitzat obres, prestacions de serveis o hagin subministrat serveis a administracions públiques per valor superior a 600.000 Euros, i que aquesta xifra representi més d’un 50% de la seva xifra neta de negocis.
Grups de societats que estiguin obligats a presentar comptes anuals consolidats.

¿Quin treball comporta auditar-se?

L’entitat auditada ha d’assumir que haurà de dedicar un cert temps a atendre les sol•licituds d’informació dels auditors, i que caldrà proporcionar molta documentació i informacions, així com considerar el temps dedicat a reunions.

¿Auditar és sempre la millor solució?

L’auditoria de comptes anuals és un servei perfectament definit per la llei i les normes tècniques d’auditoria. En conseqüència, les parts no poden alterar el contingut del servei esmentat. En l’argot professional sol dir-se que “una auditoria és una auditoria”. Qualsevol variació que hom vulgui introduir-hi donarà lloc a un servei que no podrà ser titllat d’auditoria de comptes.

Així doncs, una auditoria no sempre és el servei adequat. Depèn de les necessitats i de l’objectiu a aconseguir.

¿Hi ha serveis alternatius a l’auditoria que serveixen per a finalitats més específiques?

Com sempre, les necessitats i l’objectiu que hom persegueix determinen el servei a prestar.Així, si no cal un grau molt alt de fiabilitat pot contractar-se una revisió limitada o la revisió de solament una part dels comptes anuals. Si cal verificar de manera molt precisa un determinat aspecte hom pot recórrer a un servei de procediments acordats. Si el que es vol és analitzar la possible existència de frau caldrà analitzar una sèrie de procediments dirigits a aquesta finalitat, que dependran molt de les circumstàncies concretes.

 

Per altra banda, l’adquisició o venda d’un negoci requerirà un servei més ampli que una auditoria (per exemple, hauríem de parlar d’una due diligence) i/o potser la valoració del negoci esmentat.

 

En altres casos, en que calgui analitzar aspectes relacionats més aviat amb la gestió de l’entitat, s’hauran de fer estudis “ad hoc”, l’abast i naturalesa dels quals hauran de determinar-se en cada cas concret.

 

Tal i com hem vist anteriorment, cap d’aquests treballs podrà ser qualificat com a auditoria de comptes.